Nofca och FfF

NOFCA och Forum för familjevård, FfF

NOFCA

NOFCA står för Nordic Foster Care Association. NOFCA har medlemmar i alla nordiska länder, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Grönland, Norge och Sverige.

Medlemmarna i NOFCA möts på en konferens en gång per år. 2012 är Sverige värdland för konferensen. Vid mötena görs ett erfarenhetsutbyte mellan de olika länderna kring utveckling och lagstiftning. Med hjälp av Nordiska ministerrådets bidrag görs jämförande studier mellan länderna. En jämförande studie om introduktion till familjehem inom respektive land finns på NOFCAs hemsida.

Från Sverige är FSF, FR, FACO samt FfF medlemmar. Representant från FSF 2016 är Pirkko Nilsson

2015 var Pirkko Nilsson FSF:s representant och mötet ägde återigen rum på Torshavn på Färöarna. Läs hennes reportage i FSF-Journalen nr l,  2015.

NOFCA har haft möten på Island våren 2011. I FSF Journalen 2011 nr 2 rapporteras från detta.

För att ta del av rapport från möte den 5-6 juni 2009 i Torshavn, Färöarna klicka här

Under 2008 hade NOFCA möte (5-7 september) i Nuuk på Grönland samt deltog i en gemensam konferens där (8-9 september) tillsammans med Plejefamiljeföreningen Grönland. Konferensen riktade sig till fosterföräldrar, professionella samt politiker verksamma på Grönland. Konferensen innehöll föredrag från de övriga nordiska ländernas arbete kring fosterbarnsvård och utbildning/utredning av fosterföräldrar. Föredragen genomfördes av NOFCAs representanter. Dag två avsattes till diskussion och utarbetande av en plan för fosterbarnsvården på Grönland. Ekonomiska medel för konferensen erhölls genom olika fonder.Nofca-möte på Grönland sep 2008

FORUM FÖR FAMILJEVÅRD, FfF.

Forum för Familjevård är ett nätverk av sju fristående organisationer som fattar sina egna beslut och arbetar med sina respektive delområden helt obundna av Forum för Familjevård. Samarbetet innebär opinionsbildning, informationsspridning, samarbete med myndigheter och egna utvecklingsprojekt för familjehemsvården. Forum för Familjevård bildades 2005.

Forum för Familjevård stöder, utvecklar och företräder familjehemsvården och närliggande områden, exempelvis biologiskt nätverk, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Forum för Familjevård är religiöst och partipolitiskt obundet och bygger sin verksamhet på en humanistisk människosyn. All familjevård, både offentlig och privat, ska ske med fokus på den placerades (barn, ungdom eller vuxen) och deras familjers behov och rättigheter.

Nätverket består av:

Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården, FSF www.fsf.nu

Familjehemmens Riksförbund, FR. www.familjehemmensriksforbund.se

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF www.rff.se

Familjevårdens Centralorganisation, FaCO, mejla@faco.nu

Föreningen för vuxna adopterade och fosterbarn, AFO, afo@afo.se

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH

Riksförbundet för samhällets styvbarn, RFSS